Skip to content

Veiligheid

Achterwacht

In geval van nood op één van de groepen/locaties moet er binnen 15 minuten een achterwacht ter plekke zijn. De directie fungeert als achterwacht. 

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe is vanaf 1 juli 2013 verplicht voor alle kinderdagverblijven. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.

’t Eigen Wijsje bestaat uit drie verschillende locaties met vijf groepen. Het vierogenprincipe wordt hierdoor per locatie anders ingevuld. In de praktijk hangt dit af van de constructie van de locatie. Op elke locatie hangt een protocol (beleid) waardoor voor iedereen duidelijk wordt hoe het vierogenprincipe wordt geïmplementeerd.

Wet Continue Screening

Continue screening betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen om na te gaan of een persoon een strafbaar feit heeft begaan dat een belemmering vormt bij het werken met kinderen.

Vanaf 1 maart 2013 worden alle vaste medewerksters continu gescreend op strafbare feiten. Per 1 maart 2018 wordt dit uitgebreid naar álle personen in de kinderopvang die een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang.

Meldcode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling

KDV ’t Eigen Wijsje hanteert het model Meldcode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling dat is ontwikkelt in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

De code is gebaseerd op het basismodel meldcode Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze herziene versie is ontwikkeld naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving en voldoet aan alle eisen welke vanuit de wet worden voorgeschreven.

Bovendien heeft de Brancheorganisatie naast de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling in thuissituaties er voor gekozen om 2 extra routes te ontwikkelen. Deze 2 routes hebben betrekking op hoe gehandeld kan worden bij vermoedens van kindermishandeling door een beroepskracht waarbij sinds juli 2013 een meldplicht van toepassing is en hoe gehandeld kan worden bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen. Dit betekent dat een houder van een kinderopvangorganisatie wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt wordt dat een collega een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is.

Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.

’t Eigen Wijsje heeft haar beroepskrachten door specialisten geïnstrueerd met als naslagwerk de handleiding Meldcode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is er per locatie een aanspreekpunt aangewezen die het vermoeden coördineert en begeleidt.

Kinder ehbo

Op ons kdv doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt ten gevolge van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor ehbo noodzakelijk is.

Op onze locaties zijn alle PM’s (ook oproepkrachten) Oranjekruis gecertificeerd ehbo kinderehbo. (n.b. per 4 november en 12 december 2017, de kopieën van de certificaten zijn in de rode map in te zien).

Ondersteuning en melding van klachten

Geschillencommissie Kinderopvang - Klachtenvrij 2017Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback en bespreken deze klacht het liefst direct met de betrokkene zelf om tot een oplossing te komen.

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang (meer informatie in definities).

Tel.nr. is 070-3105371; e-mailadres: