Skip to content

Personeel & Organisatie

Personeelsbeleid

Beleid t.a.v. passende beroepskwalificaties medewerkers

Het personeel maakt samen met ons het beleid, en voert dit uit in de praktijk. Onze PM’s zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze kinderopvang. Dankzij een uiterst selectieve keuze vindt u bij ons PM’s waarbij opvalt dat velen van hen jarenlange ervaring bezitten in de Kinderopvang en een groot aantal jaren werkzaam zijn bij kdv ’t Eigen Wijsje. Dankzij deze geringe roulatie van personeel heerst er rust en stabiliteit voor het kind en de ouders. Al onze beroepskrachten beschikken over de passende kwalificaties volgens de CAO Kinderopvang.

Pedagogisch Coach en beleidsmedewerker
Pedagogisch Coach en beleidsmedewerker

Per 1 januari 2019 is in het kader van de Wet IKK het aanstellen van een Pedagogisch coach en beleidsmedewerker binnen de kinderopvangorganisatie, dus ’t Eigen Wijsje, verplicht. Dit ten behoeve van de kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van onze kinderopvang. De taak van de Pedagogisch coach is het coachen en begeleiden van onze Pedagogisch Medewerksters (PM’s) en de beleidsmedewerker blijft het Pedagogisch beleid toetsen en begeleiden in de praktijk.

Tot begin 2021 mochten wij rekenen op de samenwerking met een externe coach. Hier komt verandering in. Bianca en Marjolein zijn per begin 2021 zowel gediplomeerd als Pedagogisch Coach als Beleidsmedewerkster en zullen naast hun huidige werkzaamheden zich gaan richten op coachen en begeleiden.

Het minimumaantal uren t.b.v. het beleid is vastgesteld door een formule en beslaat voor

’t Eigen Wijsje 150 uur. (50 uur per landelijk registratienr.) Voor de coaching van de PM’s moet per jaar 10 uur per fte’er worden gereserveerd. Het gaat om vast personeel en invalkrachten, wat in de praktijk 150,5 uren in totaal beslaat. In totaal worden er dus 300 uren gereserveerd voor coaching en begeleiden. Voorafgaande aan het kalenderjaar wordt een coaching plan opgesteld, dat wordt gebruikt als leidraad door het jaar heen.

De Pedagogisch beleidsmedewerker/coach rapporteert haar bevindingen bij de directie van ’t Eigen Wijsje waarna, bij behoefte aanpassingen of extra begeleiding kan worden gerealiseerd.

Pedagogisch Coaches & Beleidsmedewerksters

Bianca en Marjolein

Pedagogisch Coaches & Beleidsmedewerksters
Beleid t.a.v. inzet van beroepskrachten in opleiding

Kinderdagverblijven ’t Eigen Wijsje zijn door het overkoepelend orgaan SBB (samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) goedgekeurd om Pedagogisch Medewerkers in opleiding te begeleiden in de praktijk. Het aanbod van stagiaires is vrijwel altijd via de BOL methode (Beroeps Opleidende Leerweg). Dit betekent dat de stagiaire 2 dagen stage loopt en de resterende dagen naar school gaat. De stagiaire staat boventallig (d.w.z. extra) op de groep.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid ook via de BBL weg (Beroeps Begeleidende Leerweg). De stagiaire is in dit geval een beroepskracht in opleiding en wordt gezien als een medewerker. Afhankelijk van de reeds verworven competenties wordt de BBL’er intallig (dus niet extra) ingezet.

Formatieve inzetbaarheid BBL’er (volgens cao Brancheorganisatie Kinderopvang):
Fase 1: overeenkomstig eerste leerjaar PW3 of PW4; formatieve inzetbaarheid oplopend van 0 naar 100%
Fase 2: overeenkomstig tweede leerjaar PW3 of PW 4; formatieve inzetbaarheid oplopend van 0 naar 100%
Fase 3: overeenkomstig derde leerjaar PW3 of PW4; formatieve inzetbaarheid 100%

Wijze van vaststelling opleidingsfase:
Conform de leerjaren en voortgang ingeval van een normatieve opleidingsduur van 3 jaar. In geval van een andere opleidingsduur worden de fase en ingangsdatum ervan bepaald op basis van informatie van opleiding.

Wijze van vaststelling formatieve inzetbaarheid:
De directie stelt de formatieve inzetbaarheid in fase 1 en 2 vast op basis van de informatie van de opleiding en praktijkbegeleider en legt dit schriftelijk vast. graag verwijzen wij voor meer informatie naar onze  beroeps praktijk vorming (BPV) aan te vragen bij kantoor. 

Opleidingsplan

Onze PM’s krijgen een studiedag aangeboden, die naar behoefte van dat moment wordt ingevuld. Dit kan een pedagogisch onderwerp zijn, maar kan ook bedoeld zijn om b.v. de samenwerking of communicatie van de PM’s te verbeteren. Jaarlijks wordt de behoefte gepeild en wordt een gastspreker (docent ingehuurd).

Daarnaast is een verplichte ehbo cursus voor kinderen en een BHV cursus Oranje Kruis gecertificeerd en kunnen incidenteel gastsprekers uitgenodigd worden, indien een interessant aanbod voorbij komt. (Dit is niet structureel en vaak worden ouders hierbij ook uitgenodigd b.v. de cursus kinderen in het verkeer.)

Organisatie

Per 1 september 2017 hebben er enige veranderingen plaats gevonden binnen het organigram van ’t Eigen Wijsje. Bijna 20 jaar stond de directie alleen aan het roer van de organisatie. Vooral de veranderingen die de wet IKK (innovatie en kwaliteit kinderopvang) met zich meebrengt, werd een reorganisatie onvermijdelijk. Tevens is de gedachten dat alle locaties ook onafhankelijk moeten kunnen functioneren. Daarom wordt sinds 1 september 2017 de directie ondersteund door Locatiecoördinatrices (LC’s).

De LC zal houdt zich o.m. bezig met het bewaken van de Pedagogische visie en de uitvoering van het Pedagogisch beleid; het aanwijzen van een mentor per kind (per 1 januari 2018 verplicht) en helpt bij de overige kwaliteitseisen die de wet IKK met zich meebrengt; zij houdt toezicht op de kwaliteit in aanbod van speelgoed en educatief materiaal; zij doet bestellingen bij verschillende leveranciers; kijkt waar en wanneer de inzet van invalkrachten nodig is en controleert de diensten; is aanwezig op LC vergaderingen (1x per maand), O.C. vergaderingen en overige bijeenkomsten. Zij kan aanspreekpunt zijn van de ouders en eventueel dienen als intermediair indien nodig. De LC zal op de groep werkzaam blijven maar zal voor haar werkzaamheden LC òf extra uren krijgen òf voor deze benodigde uren worden uitgeroosterd.

Onze medewerksters

Assistent-Leidinggevende & Planning Personeel

Bianca

Assistent-Leidinggevende & Planning Personeel
LC Noorddammerlaan 113A

Christel

LC Noorddammerlaan 113A
LC De Boerderij

Marjolein

LC De Boerderij
LC De Wijsneusjes (De Ruyschlaan Peutergroep)

Sanne

LC De Wijsneusjes (De Ruyschlaan Peutergroep)
Medewerkster Planning

Margriet

Medewerkster Planning

PM’s

Alba

Alba

Chantal

Chantal

Loes

Loes

Mandy

Mandy

Nadiah

Nadiah

Rachel

Rachel

Renate

Renate

Renske

Renske

Stephanie

Stephanie

Suzanne

Suzanne

Trea

Trea

Vanessa

Vanessa

Wendy

Wendy

Yvon

Yvon

Iedere 6 weken bezoekt Suzanna onze locaties om het haar van de ingeschreven kinderen te knippen.

Suzanna

Iedere 6 weken bezoekt Suzanna onze locaties om het haar van de ingeschreven kinderen te knippen.